Front Page

조회 수 35955 추천 수 0 2014.09.05 13:50:02
운영자 *.73.93.2
제목 작성자 날짜
Front Page (current) 운영자 2014.09.05 13:50:02
복원
<p style="text-align:right;margin-left:40px;"><span style="text-decoration:underline;"><span style="color:rgb(0,0,255);">Bysql.Net</span>/ 2011ë 첫ë²ì§¸ (<span style="font-weight:bold;"><span style="color:rgb(255,0,0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06    </span></p>

<p> <span style="font-weight:bold;">1. êµì¬</span></p>

<p> <span style="color:rgb(0,0,0);font-weight:bold;">ì¤ë¼í´ ì±ë¥ ê³ ëí ì리ì í´ë² 2</span> -  <span style="text-transform:none;text-indent:0px;border-collapse:separate;font:medium Gulim;letter-spacing:normal;color:rgb(0,0,0);word-spacing:0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align:left;line-height:17px;border-collapse:collapse;font-family:'ëì';color:rgb(0,0,0);font-size:12px;" class="Apple-style-span">ì¡°ìí ì  | ë¹í¬ì컨ì¤í</span></span></p><p><br /><span style="text-transform:none;text-indent:0px;border-collapse:separate;font:medium Gulim;letter-spacing:normal;color:rgb(0,0,0);word-spacing:0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align:left;line-height:17px;border-collapse:collapse;font-family:'ëì';color:rgb(0,0,0);font-size:12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight:bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight:bold;"></span></p>
<table style="width:712px;background:rgb(204,204,204) none repeat scroll 0% 0%;height:187px;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;font-weight:bold;">
<p>ë°íì¼ <br /></p></td>
<td style="text-align:center;font-weight:bold;">
<p><span class="wbtr_mn">ë°íì</span> <br /></p></td>
<td style="text-align:center;font-weight:bold;">
<p> ë´ì© </p></td>
<td style="text-align:center;font-weight:bold;">page<br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="6">2ì 23ì¼<br /></td>
<td style="text-align:center;" rowspan="4">1ì¡°</td>
<td style="text-align:left;" rowspan="2">
<p>[1ì¥. ì¸ë±ì¤ ì리ì íì© ]<br /></p></td>
<td style="text-align:center;" rowspan="2"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;" rowspan="2">[1. ì¸ë±ì¤ 구조]<br /></td>
<td style="text-align:center;" rowspan="2">16</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;"><a href="index.php?document_srl=9158">2. ì¸ë±ì¤ 기본 ì리</a></td>
<td style="text-align:center;">26</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">3ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;"><a href="?document_srl=9263">3. ë¤ìí ì¸ë±ì¤ ì¤ìº ë°©ì</a><br /></td>
<td style="text-align:center;">39</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="3"><br />3ì 2ì¼<br /><br /></td>
<td style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[4. íì´ë¸ Random ì¡ì¸ì¤ ë¶í]<br /></td>
<td style="text-align:center;">62</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">5ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[5. íì´ë¸ Random ì¡ì¸ì¤ ìµìí íë]<br /></td>
<td style="text-align:center;">79</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[6. IOT, í´ë¬ì¤í° íì´ë¸ íì©]</td>
<td style="text-align:center;">98</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="1">3ì 9ì¼<br /></td>
<td style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;"><p>[7. ì¸ë±ì¤ ì¤ìº í¨ì¨]<br /></p></td>
<td style="text-align:center;">131</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center;">3ì 16ì¼<br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;">3ì¡°</td><td rowspan="1" style="text-align:left;">[8. ì¸ë±ì¤ ì¤ê³]<br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;">180</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:center;">1ì¡°</td><td rowspan="1" style="text-align:left;">[9. ë¹í¸ë§µ ì¸ë±ì¤]</td><td rowspan="1" style="text-align:center;">200</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="4">3ì 23ì¼<br /></td>
<td style="text-align:center;" rowspan="2">5ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[2ì¥. ì¡°ì¸ ì리ì íì©]<br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[1. Nested Loops ì¡°ì¸]<br /></td>
<td style="text-align:center;">210</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[2. ìí¸ ë¨¸ì§ ì¡°ì¸]<br /></td>
<td style="text-align:center;">235</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[3. í´ì ì¡°ì¸]<br /></td>
<td style="text-align:center;">249</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td>
<td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1">3ì 30ì¼</td><td style="text-align:center;">3ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[4. ì¡°ì¸ ììì ì¤ìì±]</td>
<td style="text-align:center;">266</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">1ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[5. Outer ì¡°ì¸]<br /></td>
<td style="text-align:center;">271</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[6. ì¤ì¹¼ë¼ ìë¸ì¿¼ë¦¬ë¥¼ ì´ì©í ì¡°ì¸]<br /></td>
<td style="text-align:center;">284</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1">4ì 6ì¼</td><td style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[7. ì¡°ì¸ì ë´í¬í DML íë]<br /></td>
<td style="text-align:center;">288</td>


</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="1">4ì¡°<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align:left;" rowspan="2">[8. ê³ ê¸ ì¡°ì¸ íí¬ë-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align:center;" rowspan="2">301<br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" colspan="1" rowspan="2">4ì 13ì¼<br /></td>
<td rowspan="1" style="text-align:center;">4ì¡°</td>

</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:center;">5ì¡°</td><td rowspan="1" style="text-align:left;">[8. ê³ ê¸ ì¡°ì¸ íí¬ë-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" style="text-align:center;">333<br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="5" colspan="1">4ì 20ì¼<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">1ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[3ì¥. ìµí°ë§ì´ì  ì리]<br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[1. ìµí°ë§ì´ì ]<br /></td>
<td style="text-align:center;">362</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">2ì¡°</td>
<td style="text-align:left;">[2. ìµí°ë§ì´ì  íëì ìí¥ì 미ì¹ë ìì]<br /></td>
<td style="text-align:center;">374</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">3ì¡°</td>
<td rowspan="1" style="text-align:left;">[3. ìµí°ë§ì´ì ì íê³]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center;">384<br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td><td rowspan="1" style="text-align:left;">[3. ìµí°ë§ì´ì ì íê³ - P]<br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="3" colspan="1">4ì 27ì¼<br /></td>
<td style="text-align:center;">4ì¡°</td>
<td style="text-align:left;">[4. íµê³ì ë³´ â ]<br /></td>
<td style="text-align:center;">392</td>


</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">5ì¡°</td>
<td style="text-align:left;">[5. ì¹´ëë리í°]<br /></td>
<td style="text-align:center;">403</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">6ì¡°</td>
<td style="text-align:left;">[6. íì¤í ê·¸ë¨]<br /></td>
<td style="text-align:center;">416</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="2" colspan="1">5ì 4ì¼<br /></td>
<td style="text-align:center;">2ì¡°</td>
<td style="text-align:left;">[7. ë¹ì©]<br /></td>
<td style="text-align:center;">433</td>


</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">3ì¡°</td>
<td style="text-align:left;"><p>[8. íµê³ì ë³´ â¡]</p><p><a href="?document_srl=12853">8. íµê³ì ë³´ â¡</a> /A-ì¤íë¨</p></td><td style="text-align:center;">442</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" colspan="1" rowspan="4">5ì 25ì¼<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" style="text-align:center;">1ì¡°</td><td rowspan="1" style="text-align:left;">[4ì¥. 쿼리 ë³í]</td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:left;">[1. 쿼리 ë³íì´ë?]</td><td rowspan="1" style="text-align:center;">462</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td><td rowspan="1" style="text-align:left;"><a href="?document_srl=13346">2. ìë¸ì¿¼ë¦¬ Unnesting</a></td><td rowspan="1" style="text-align:center;">466</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">5ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[3. ë·° Merging]<br /></td>
<td style="text-align:center;">490</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="4" colspan="1"><br />6ì 1ì¼<br /><br /></td>
<td style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[4. ì¡°ê±´ì  Pushing]<br /></td>
<td style="text-align:center;">499</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[5. ì¡°ê±´ì  ì´í]<br /></td>
<td style="text-align:center;">514</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">3ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[6. ì¡°ì¸ ì ê±°]<br /></td>
<td style="text-align:center;">524</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td style="text-align:center;">527</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;" rowspan="5" colspan="1">6ì 8ì¼<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;"><a href="?document_srl=14266">8. ê³µíµ ííì ì ê±°</a><br /></td>
<td style="text-align:center;">535</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;"><a href="?document_srl=14270">9. Outer ì¡°ì¸ì Inner ì¡°ì¸ì¼ë¡ ë³í</a><br /></td>
<td style="text-align:center;">538</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">5ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[10. ì¤ì²´í ë·° ì¿¼ë¦¬ë¡ ì¬ìì±]<br /></td>
<td style="text-align:center;">540</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[11. ì§í© ì°ì°ì ì¡°ì¸ì¼ë¡ ë³í]<br /></td>
<td style="text-align:center;">544</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">1ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[12. 기í 쿼리 ë³í]<br /></td>
<td style="text-align:center;">546</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td>
<td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="8" colspan="1" style="text-align:center;">6ì 15ì¼<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" style="text-align:center;">2ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[5ì¥. ìí¸ íë]<br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td>


</tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[1. ìí¸ ìí ì리]<br /></td>
<td style="text-align:center;">572</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[2. ìí¸ë¥¼ ë°ììí¤ë ì¤í¼ë ì´ì]<br /></td>
<td style="text-align:center;">581</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="3" colspan="1" style="text-align:center;">3ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[3. ë°ì´í° ëª¨ë¸ ì¸¡ë©´ììì ê²í ]<br /></td>
<td style="text-align:center;">592</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[4. ìí¸ê° ë°ìíì§ ìëë¡ SQL ìì±]<br /></td>
<td style="text-align:center;">598</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[5. ì¸ë±ì¤ë¥¼ ì´ì©í ìí¸ ì°ì° ëì²´]<br /></td>
<td style="text-align:center;">602</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[6. Sort Area를 ì ê² ì¬ì©íëë¡ SQL ìì±]<br /></td>
<td style="text-align:center;">608</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[7. Sort Area í¬ê¸° ì¡°ì ]<br /></td>
<td style="text-align:center;">615</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td>
<td style="text-align:left;"><br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="4" colspan="1" style="text-align:center;">6ì 22ì¼<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" style="text-align:center;">5ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[6ì¥. íí°ìë]<br /></td>
<td style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:left;">[1. íì´ë¸ íí°ìë]<br /></td>
<td style="text-align:center;">624</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">1ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;">[2. íí°ì Pruning]<br /></td>
<td style="text-align:center;">638</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td>
<td style="text-align:left;"><a href="?document_srl=15146">3. ì¸ë±ì¤ íí°ìë</a><br /></td>
<td style="text-align:center;">657</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td>
<td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td>
<td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td>
<td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td colspan="1" rowspan="12" style="text-align:center;">6ì 29ì¼<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;">[7ì¥. ë³ë ¬ ì²ë¦¬]</td><td rowspan="2" style="text-align:center;"><br /></td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" style="text-align:center;">3A<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;"><a href="?document_srl=15469">1. 기본 ê°ë</a></td><td rowspan="2" style="text-align:center;">682</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" style="text-align:center;">3B<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;">[2. ë³ë ¬ Order Byì Group By]</td><td rowspan="2" style="text-align:center;">698</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" style="text-align:center;">6<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;">[3. ë³ë ¬ ì¡°ì¸]</td><td rowspan="2" style="text-align:center;">706</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" style="text-align:center;">2A<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;">[4. PQ_DISTRIBUTE íí¸]</td><td rowspan="2" style="text-align:center;">717</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="2" style="text-align:center;">2B<br /></td><td rowspan="2" style="text-align:left;">[5. ë³ë ¬ ì²ë¦¬ì ê´í 기í ìì]</td><td rowspan="2" style="text-align:center;">724</td></tr><tr style="background:rgb(255,255,255) none repeat scroll 0% 0%;"><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:left;"><br /></td><td rowspan="1" style="text-align:center;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p style="margin:0px;padding:0px;font-weight:bold;"><br /></p><p style="margin:0px;padding:0px;font-weight:bold;">3. íì - <span style="font-style:italic;">ëë¤ì(ì´ë¦)  <br /></span></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style:italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><p style="font-weight:bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight:normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin:0px;padding:0px;font-weight:bold;"><span style="font-style:italic;"></span></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"></span></span></span></span><table style="background-image:none;background-color:rgb(204,204,204);width:363px;background-attachment:scroll;height:148px;background-position:0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;font-weight:bold;"><p style="margin:0px;padding:0px;">  구붠</p></td><td style="text-align:center;font-weight:bold;"><p style="margin:0px;padding:0px;">Track B (ììì¼) </p></td><td style="text-align:center;font-weight:bold;"><p style="margin:0px;padding:0px;">기í </p></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;"><p style="margin:0px;padding:0px;">1ì¡°</p></td><td style="text-align:center;"><p style="margin:0px;padding:0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98">tofriend(ë¨ì¡í)</a> </span></span></p></td><td><p style="margin:0px;padding:0px;"> </p></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;"><p style="margin:0px;padding:0px;">2ì¡°</p></td><td style="text-align:center;"><p style="margin:0px;padding:0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD">balto(ë°ì°ì°½)</a></p></td><td><p style="margin:0px;padding:0px;"> </p></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;">3ì¡°<br /></td><td style="text-align:center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(ì¥ìì²)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td style="vertical-align:top;"><br /></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;">4ì¡°<br /></td><td style="text-align:center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span><p style="margin:0px;padding:0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom">darkbeom(ê¹ë²ì)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td style="vertical-align:top;"><br /></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;">5ì¡°<br /></td><td style="text-align:center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD">ì¤ë¼í´ì­(ìì¬ê·)</a><br /></td><td style="vertical-align:top;"><br /></td></tr><tr style="background-image:none;background-color:rgb(255,255,255);background-attachment:scroll;background-position:0% 0%;"><td style="text-align:center;">6ì¡°<br /></td><td style="text-align:center;"><p style="margin:0px;padding:0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20">ì¤ìì¤(ì¤ì©ì )</a></p></td><td style="vertical-align:top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span"></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p><p></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p> </p><br /><p style="font-weight:bold;">4. [ì§í기ë¡]</p><p><br /></p>
ahbdwka 2014.08.23 11:32:06
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">1. 교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span></p><p><br /><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight: bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="index.php?document_srl=9158">2. 인덱스 기본 원리</a></td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">3. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">4. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.09.07 10:54:15
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">1. 교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span></p><p><br /><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight: bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">3. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">4. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.09.06 15:07:05
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">1. 교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span></p><p><br /><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight: bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[[1장. 인덱스 원리와 활용 ]]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">3. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">4. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.09.06 15:06:42
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">1. 교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span></p><p><br /><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight: bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>

<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">3. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">4. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.08.23 12:54:12
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;<span style="font-weight: bold;">1. 교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span></p><p><br /><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"></span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong><p><span style="font-weight: bold;">2. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><p>&nbsp;<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;전원 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">
<p><br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">
<p>2011년</p>
<p>2월 17,18일 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">&nbsp;<a href="../../../../?mid=w201101&amp;entry=%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%20OT%20%20%EB%B0%8F%20%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94%20%ED%88%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95%20">온라인 OT 및 스터디 툴 사용 방법 </a><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class=""><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">3. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">4. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.08.23 12:52:50
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">* 고도화 원리와 해법2&nbsp; 2011년 1차 스터디중 Track B 를 위한 스터디 결과 문서 입니다.</span><br /></p><p><br /></p>

<p><span style="font-weight: bold;">1. 주교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">2. 진행기간</p><p><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">2011. 02. 12&nbsp; ~ 2011. 06. </span><span style="font-weight: bold;"></span></p><p><br /></p><p><span style="font-weight: bold;">3. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><p>&nbsp;<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;전원 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">
<p><br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">
<p>2011년</p>
<p>2월 17,18일 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">&nbsp;<a href="../../../../?mid=w201101&amp;entry=%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%20OT%20%20%EB%B0%8F%20%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94%20%ED%88%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95%20">온라인 OT 및 스터디 툴 사용 방법 </a><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class=""><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>

</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td>

</tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>


</tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">

<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">4. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">5. [진행기록]</p><p><br /></p>
휘휘 2011.08.23 07:56:31
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">* 고도화 원리와 해법2&nbsp; 2011년 1차 스터디중 Track B 를 위한 스터디 결과 문서 입니다.</span><br /></p><p><br /></p>

<p><span style="font-weight: bold;">1. 주교재</span></p>

<p>&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span> -&nbsp; <span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span">조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span><strong><strong></strong></strong></p>
<strong><strong></strong></strong>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">2. 진행기간</p><p><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">2011. 02. 12&nbsp; ~ 2011. 06. </span><span style="font-weight: bold;"></span></p><p><br /></p><p><span style="font-weight: bold;">3. 목차<br /></span>
</p><p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>주&nbsp; <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>마감일&nbsp; <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">Coordinator</span> <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>진행 <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>기타&nbsp;<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;0</p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><p>&nbsp;<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;전원 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">
<p><br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;2월 12일</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;남송휘<br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p></p>&nbsp;<br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">
<p>2011년</p>
<p>2월 17,18일 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">&nbsp;<a href="../../../../?mid=w201101&amp;entry=%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%20OT%20%20%EB%B0%8F%20%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94%20%ED%88%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95%20">온라인 OT 및 스터디 툴 사용 방법 </a><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;저녁 8시</p>
<p>각 Track 별<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class=""><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<br /></td>
<td><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">&nbsp; 1<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>2월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>1조</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></p></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?mid=w201101B&amp;entry=2.+%EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4+%EA%B8%B0%EB%B3%B8+%EC%9B%90%EB%A6%AC" target="_self"></a>[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3">2<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>2월 27일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?document_srl=9815" target="_self"></a>[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">
<p>3월 6일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><p>3월 13일</p>
(일)<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">5<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>3월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">6</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 27일<br />(일)</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3조</td><td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">7<br /></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><p>4월 3일</p><p>(일)</p></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td>


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">8<br /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>&nbsp;<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">9<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 17일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td>


<td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">10<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>
<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 24일</p><p>(일)</p></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">11<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>5월 1일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조</td><td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/>
<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">12<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">break<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">13<br /></td><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">5월 15일<br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">14<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5월 29일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">15<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 5일<br /></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="8" colspan="1" class="">16</td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 12일<br /></td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">17<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월19일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />5조<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="12" colspan="1" style="text-align: center;" class="">18</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 26일</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">4. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p><br /><p style="font-weight: bold;">5. [진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.08.22 18:12:23
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">* 고도화 원리와 해법2&nbsp; 2011년 1차 스터디중 Track B 를 위한 스터디 문서 입니다.</span><br /></p><p><br /></p>

<p><span style="font-weight: bold;">1. 주교재</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/204062713h.jpg" alt="204062713h.jpg" width="90" height="123"/>
<br />&nbsp;</p><strong><strong>
<p><strong><strong><br /></strong></strong></p>
<p><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span><br />조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span><strong><strong></strong></strong></p></strong></strong>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">2. 진행기간</p><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">2011. 02. 12&nbsp; ~ 2011. 06. <br /></span>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: bold;">3. 목표</span></p>

<blockquote class="q6">
<p><span style="font-weight: bold;">스터디 팀원 각자의 능력 향상 ( "오라클 구조 및 성능이슈"에 대한 이해)<br /></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">스터디 팀원 간의 관련지식 공유</span></p>
<p>&nbsp;</p><span style="font-family: Dotum;">
</span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Dotum;">※</span> 그룹 스터디라고 하더라도&nbsp; <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">각&nbsp;개인의 하고자 하는 의지</span>가 가장 중요하므로 <br /></span></p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">
</span></span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">각 팀원은 스터디 기간동안 발표유무와 별도로<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 매주 전 부문을 정독</span>하여 주시기바랍니다.</span><span style="font-weight: bold;"><br /></span></p></blockquote><span style="color: rgb(0, 0, 0);">
</span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p>
<p><span class="more_contents OZSHOW"><br /></span></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"></p></span></span><p><br /></p><p><span style="font-weight: bold;">4.1. 발표일정<br /></span></p>
<p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>주&nbsp; <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>마감일&nbsp; <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">Coordinator</span> <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>진행 <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>기타&nbsp;<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;0</p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><p>&nbsp;<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;전원 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">
<p><br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;2월 12일</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;남송휘<br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p></p>&nbsp;<br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">
<p>2011년</p>
<p>2월 17,18일 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">&nbsp;<a href="../../../../?mid=w201101&amp;entry=%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%20OT%20%20%EB%B0%8F%20%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94%20%ED%88%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95%20">온라인 OT 및 스터디 툴 사용 방법 </a><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;저녁 8시</p>
<p>각 Track 별<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class=""><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<br /></td>
<td><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="6">&nbsp; 1<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>2월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>1조</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></p></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?mid=w201101B&amp;entry=2.+%EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4+%EA%B8%B0%EB%B3%B8+%EC%9B%90%EB%A6%AC" target="_self"></a>[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3">2<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>2월 27일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?document_srl=9815" target="_self"></a>[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">
<p>3월 6일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><p>3월 13일</p>
(일)<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">5<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>3월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">6</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 27일<br />(일)</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3조</td><td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">7<br /></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><p>4월 3일</p><p>(일)</p></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td>


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">8<br /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>&nbsp;<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">9<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 17일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td>


<td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">10<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>
<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 24일</p><p>(일)</p></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">11<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>5월 1일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조</td><td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/>
<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">12<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">break<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">13<br /></td><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">5월 15일<br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">14<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5월 29일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">15<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 5일<br /></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="8" colspan="1" class="">16</td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 12일<br /></td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">17<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월19일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />5조<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="12" colspan="1" style="text-align: center;" class="">18</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 26일</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p>
<p><span style="font-weight: bold;">4.2. 세미나및 OFFLINE 정모&nbsp;</span></p><p></p><table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204);" cellspacing="1"><tbody><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center; font-weight: bold;" class=""><p>&nbsp;차수 &nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>장소&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>일자&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" colspan="1" class="">시간<br /></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>진행&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" colspan="1" class="">기타<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class="">0</td><td rowspan="1" class="">토즈 건대점</td><td rowspan="1" class="">2월 12일 (토)<br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class="">오후 2시</td><td rowspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
<br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class=""><a href="../../../../?mid=w201101&amp;vid=&amp;entry=%ED%8C%80%EC%9B%90+%EC%86%8C%EA%B0%9C+%EB%B0%8F+%EC%9D%BC%EC%A0%95+%EC%A1%B0%EC%A0%95" target="_self">팀원 소개 및 일정 조정</a></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>1</p></td><td class=""><p>건대역 5번 출구</p></td><td colspan="1" class=""><p>3월 12일
(토)&nbsp;</p></td><td colspan="1" class="">오후 5시 30분&nbsp;</td><td colspan="1" class=""><p><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</p></td><td colspan="1" class="">정기 모임<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>2</p></td><td class="">토즈 건대점</td><td style="text-align: center;" colspan="1" class=""><p>4월 30일 (토)</p></td><td colspan="1" class="">오후 3시<br /></td><td colspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td colspan="1" class="">Track A&nbsp; 세미나 및 뒷풀이<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>3</p></td><td class=""><p>강남</p></td><td colspan="1" class=""><p>7월 2일 (토) <br /></p></td><td colspan="1" class="">미정-오후<br /></td><td colspan="1" class=""><p><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
<br /></p></td><td colspan="1" class="">Track B&nbsp; 세미나 및 뒷풀이<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>4</p></td><td class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><br /></td><td colspan="1" class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><br /></td></tr>
</tbody></table><a href="../../../../?mid=w201101&amp;vid=&amp;entry=%ED%8C%80%EC%9B%90+%EC%86%8C%EA%B0%9C+%EB%B0%8F+%EC%9D%BC%EC%A0%95+%EC%A1%B0%EC%A0%95" target="_self"></a><table cellspacing="1"><tbody><tr></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class=""><br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class="">
</td><td rowspan="1" class=""></td><td rowspan="1" class=""><p></p>

</td><td rowspan="1" colspan="1" class=""></td></tr></tbody></table><p></p><p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">
<p style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold;"><br /></p></span></span><p></p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">5. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track A (화요일)</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%84%EC%B6%A9%ED%99%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">실천하자(위충환)</span></span></a></p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a> <br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%ED%98%81%EB%82%A8-%EB%A9%8B%EC%A7%84%EB%84%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">멋진넘(윤혁남)</span></span></span></span></a></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9D%B4%EC%A3%BC%EC%98%81-suspace" target="_self">suspace(이주영)</a></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%84%EC%B6%A9%ED%99%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">실천하자(위충환)</span></span></a></p></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">6. 스터디 장소</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p><span style="font-family: Gulim;">※&nbsp;온</span>라인 발표: SKYPE (<a href="http://www.skype.com/" target="_blank">http://www.skype.com</a>) <span style="font-weight: bold;">,&nbsp;</span></p><p><span style="font-weight: bold;">- Track A: 매주 화요일 저녁 9시 30 분 / <span style="color: rgb(255, 0, 0);">close </span>(비회원 참여불가능)</span></p><p><span style="font-weight: bold;">- Track B: 매주 수요일 저녁 9시 30 분 /</span><span style="font-weight: bold;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">close </span>(비회원 참여불가능)</span></p><p><span style="font-weight: bold;"><br /></span></p><span style="font-family: Gulim;">※&nbsp;</span>오프라인 발표및 세미나: 토즈 건대점 (http://www.toz.co.kr/ 건대역 1번출구)</blockquote><br />
<p style="font-weight: bold;">7. 스터디 규칙</p>
<p style="font-weight: bold;">&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p>&nbsp;1. 각 팀원들은<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 매주 갱신일까지 각 챕터내 자신의 분량를 완성</span>하여 게시한후 발표일에 발표하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 챕터<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Coordinator </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">는 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">발표일까지 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">담당 챕터의 문서완성을 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">책임</span></span>지며 각챕터의 질의 <br /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 응답에 공동대응한다.<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; 1-1) 각 주별 스터디 일정</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 주별 자료 마감: <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">매주 월 ~ 일요일(24:00까지) <br /></span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 주별 자료 발표: <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">각 Track 별 지정요일 (A: 화, B: 수 - </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">21:30)</span></p>&nbsp; 1-2) 각 부분별<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">스터디 자료</span>는 <span style="font-weight: bold;">일요일 24:00 까지</span> <span style="font-weight: bold;">갱신</span></span></span>되어져야 하며 늦을경우 벌금을 납부하여야 한다.<br />
<p>&nbsp; 1-3) 각 주별 스터디 발표 준비자 및 팀원은 스터디일 전까지 최소한<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> '한번' 이상 해당 내용을 정독</span>후 참여하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 한 가지 이상 관련된 내용에 관한 질의를 준비해 온다.</span><br /></p>
<p>&nbsp; 1-4) <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">Coordinator 는 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">발표시간&nbsp;20분전까지 skype에로그인</span>하여 스터디팀원을 출석을 확인하며 <br /></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;" class="wbtr_mn">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">컨퍼런스call을 진행한다.<br /></span></p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;2. 일정과 별도의 OFF-LINE 스터디(or 모임)은 스터디 기간중 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">필요에 따라 진행</span>한다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;3. 각 스터디 발표 종료후 스터디 팀원은 각 챕터에 대한<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 의문점은 각문서의 댓글에 등록</span>하고</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 답변 및 추가 사항은 각 문서를 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">갱신한후 댓글형태로 변경 기록</span>을 남긴다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;4. 스터디 팀원은<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 1일 1회이상 스터디 사이트를 방문</span>하여 진행상황을 확인한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;5.&nbsp; 각 팀원은 피치못할 사정이 생겼을 경우 즉시 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">챕터 </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">Coordinator </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">에게 알려 스터디 진행이 차질 없도록</span>한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp; 5-1) 스터디에<span style="font-weight: bold;"> 3회 이상 무단 결석/지각시</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold;"> 팀에서 <span style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: underline;">강죄 탈퇴</span> 되며 회비및 기타 모든 부분에 대한 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">반환은 없다.</span></span></p>
<p>&nbsp; 5-2) 부득이 하게 늦을경우 스터디 시작전까지 Coordinator나 진행자에게 알려야 하며</p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 참여가 불가능할경우 <span style="font-weight: bold;">늦어도 진행주 월요일</span>까지 알려야한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;6. &nbsp;스터디 참여 팀원 개개인 간의 능력차가 존재할수 있으나 그에 대한 언급은 절대 하지 말며</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<u><span style="color: rgb(255, 0, 0);">자신의 <b>능력 향상</b>과<b> 지식 공유</b>를 첫번째 원칙으로 스터디 종료일까지 최선을 다하여야 한다</span></u></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">8. 회비 및 벌금<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6"><p>1. 스터디 회비는 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">2만원</span>으로 스터디 시작 1주전까지 스터디 게시판내&nbsp; 별도 공지된 계좌로 완납하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 스터디 진행기간동안 발생하는 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">공식 경비에 사용</span>한다. ( off-line 스터디룸 대여비, 정모지원,사이트 운영 비용등)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 단, <span style="font-weight: bold;">해외 및 지방</span>에 거주하여 오프라인 모임등에 참여가 불가능 할경우 <span style="font-weight: bold;">50%</span> 만 납부한다.<br /></p>
<p><br /></p>
<p>2. 스터디 POSTING이 늦어질 경우 1일 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">5,000원</span></span>씩 <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">벌금</span>을 부과한다.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 벌금은 대상 스터디 발표 주까지 회비 계좌로 <span style="font-weight: bold;">입금</span>한다. (자율입금)<br /></p>
<p><br /></p>
<p>3. 모임등 회원들간의 친목도모 행사에 따른 비용은 각 팀 총무가</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 발생시점에&nbsp; <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">총비용을 참여인원으로 나누어 지불</span> (1/n) 한다.</p>
<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><br /></span></p>
<p>4. <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">스터디 최종까지 참여하지 못할경우 회비의 반환은 없다.</span></span></p><p><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></p><p><span style="font-family: Gulim;"></span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p><br />
<p><span style="font-weight: bold;">9. 기타</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p>※ 본스터디는 2011년 2월~ 5월까지&nbsp; bysql.net 에서 진행하고 있습니다.<br /></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p><p><br /></p><p>[진행기록]</p><p><br /></p>
운영자 2011.08.22 18:09:51
복원
<p style="text-align: right; margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bysql.Net</span>/ 2011년 첫번째 (<span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Double Track</span></span>) / 2011.02 ~ 2011.06 &nbsp;&nbsp; </span></p>

<p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight: bold;">* 고도화 원리와 해법2&nbsp; 2011년 1차 스터디중 Track B 를 위한 스터디 문서 입니다.</span><br /></p><p><br /></p>

<p><span style="font-weight: bold;">1. 주교재</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;<img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/204062713h.jpg" alt="204062713h.jpg" width="90" height="123"/>
<br />&nbsp;</p><strong><strong>
<p><strong><strong><br /></strong></strong></p>
<p><span style="widows: 2; text-transform: none; text-indent: 0px; border-collapse: separate; font: medium Gulim; white-space: normal; orphans: 2; letter-spacing: normal; color: rgb(0, 0, 0); word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span"><span style="text-align: left; line-height: 17px; border-collapse: collapse; font-family: 돋움; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 12px;" class="Apple-style-span"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">오라클 성능 고도화 원리와 해법 2</span><br />조시형 저 | 비투엔컨설팅</span></span><strong><strong></strong></strong></p></strong></strong>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">2. 진행기간</p><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">2011. 02. 12&nbsp; ~ 2011. 06. <br /></span>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-weight: bold;">3. 목표</span></p>

<blockquote class="q6">
<p><span style="font-weight: bold;">스터디 팀원 각자의 능력 향상 ( "오라클 구조 및 성능이슈"에 대한 이해)<br /></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;">스터디 팀원 간의 관련지식 공유</span></p>
<p>&nbsp;</p><span style="font-family: Dotum;">
</span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="font-family: Dotum;">※</span> 그룹 스터디라고 하더라도&nbsp; <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">각&nbsp;개인의 하고자 하는 의지</span>가 가장 중요하므로 <br /></span></p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">
</span></span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">각 팀원은 스터디 기간동안 발표유무와 별도로<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 매주 전 부문을 정독</span>하여 주시기바랍니다.</span><span style="font-weight: bold;"><br /></span></p></blockquote><span style="color: rgb(0, 0, 0);">
</span><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p>
<p><span class="more_contents OZSHOW"><br /></span></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"></p></span></span><p><br /></p><p><span style="font-weight: bold;">4.1. 발표일정<br /></span></p>
<p><br /><span style="font-weight: bold;"></span></p>
<table style="width: 712px; background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204); height: 187px;" cellspacing="1">
<tbody>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>주&nbsp; <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>발표일 <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">발표자</span> <br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>&nbsp;내용 </p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">page<br /></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>마감일&nbsp; <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p><span class="wbtr_mn">Coordinator</span> <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>진행 <br /></p></td>
<td style="text-align: center; font-weight: bold;">
<p>기타&nbsp;<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;0</p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><p>&nbsp;<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;전원 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">
<p><br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;2월 12일</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4">
<p>&nbsp;남송휘<br /></p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p></p>&nbsp;<br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">
<p>2011년</p>
<p>2월 17,18일 <br /></p></td>
<td class="" rowspan="2">&nbsp;<a href="../../../../?mid=w201101&amp;entry=%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%20OT%20%20%EB%B0%8F%20%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%94%94%20%ED%88%B4%20%EC%82%AC%EC%9A%A9%20%EB%B0%A9%EB%B2%95%20">온라인 OT 및 스터디 툴 사용 방법 </a><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td rowspan="2">
<p>&nbsp;저녁 8시</p>
<p>각 Track 별<br /></p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class=""><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;"><br /></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;<br /></td>
<td><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="6">&nbsp; 1<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">2월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">1조</td>
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>[1장. 인덱스 원리와 활용 ]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>2월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="6">
<p>1조</p></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2">
<p><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></p></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2">
<p>&nbsp;</p></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;" rowspan="2">[1. 인덱스 구조]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">16</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;" rowspan="2"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?mid=w201101B&amp;entry=2.+%EC%9D%B8%EB%8D%B1%EC%8A%A4+%EA%B8%B0%EB%B3%B8+%EC%9B%90%EB%A6%AC" target="_self"></a>[2. 인덱스 기본 원리]</td>
<td class="" style="text-align: center;">26</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=9263">3. 다양한 인덱스 스캔 방식</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">39</td>
<td style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/> <br /></td>
<td style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3">2<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3"><br />3월 2일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 테이블 Random 액세스 부하]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">62</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>2월 27일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">79</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a href="../../../../?document_srl=9815" target="_self"></a>[6. IOT, 클러스터 테이블 활용]</td>
<td class="" style="text-align: center;">98</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" alt="ok_1.jpg" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">3월 9일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[7. 인덱스 스캔 효율]<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;">131</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">
<p>3월 6일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="1">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3월 16일<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 인덱스 설계]<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">180</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><p>3월 13일</p>
(일)<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[9. 비트맵 인덱스]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">200</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">5<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="4">3월 23일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="2">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2장. 조인 원리와 활용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;">[1. Nested Loops 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">210</td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">
<p>3월 20일</p>
<p>(일)<br /></p></td>
<td class="" style="text-align: center;" rowspan="3">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 소트 머지 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">235</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 해시 조인]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">249</td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">6</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 30일</td><td style="text-align: center;" class="">3조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[4. 조인 순서의 중요성]</td>
<td style="text-align: center;" class="">266</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3월 27일<br />(일)</td><td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">3조</td><td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">1조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[5. Outer 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">271</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" class="">2조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[6. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">284</td>


<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">7<br /></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">4월 6일</td><td style="text-align: center;" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: left;" class="">[7. 조인을 내포한 DML 튜닝]<br /></td>
<td style="text-align: center;" class="">288</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><p>4월 3일</p><p>(일)</p></td><td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">6조<br /></td>
<td style="text-align: center;" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class="">4조<br /></td>
<td colspan="1" style="text-align: left;" rowspan="2" class="">[8. 고급 조인 테크닉-1] (1) ~ (5) / (6) ~ (7)</td>
<td colspan="1" style="text-align: center;" rowspan="2" class="">301<br /></td>


<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td style="text-align: center;" rowspan="1" class=""><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">8<br /></td>
<td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="2" class="">4월 13일<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조</td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">5조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[8. 고급 조인 테크닉-2] (8) ~ (10)</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">333<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>&nbsp;<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">9<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">4월 20일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3장. 옵티마이저 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 17일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 옵티마이저]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">362</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 옵티마이저 행동에 영향을 미치는 요소]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">374</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계]<br /></td>
<td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">384<br /></td>


<td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/></td>
<td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[3. 옵티마이저의 한계 - P]<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">10<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="3" colspan="1" class="">4월 27일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">4조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 통계정보 Ⅰ]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">392</td>
<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>4월 24일</p><p>(일)</p></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 카디널리티]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">403</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">6조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 히스토그램]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">416</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">11<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="2" colspan="1" class="">5월 4일<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">2조</td>
<td class="" style="text-align: left;">[7. 비용]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">433</td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><p>5월 1일</p><p>(일)<br /></p></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조</td><td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">3조</td>
<td class="" style="text-align: left;"><p>[8. 통계정보 Ⅱ]</p><p><a href="?document_srl=12853" target="_self">8. 통계정보 Ⅱ</a>&nbsp;/A-윤혁남</p></td><td class="" style="text-align: center;">442</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/>
<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: center;">12<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">break<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">13<br /></td><td style="text-align: center;" colspan="1" rowspan="4" class="">5월 25일<br /></td><td colspan="1" rowspan="2" class="" style="text-align: center;">1조</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[4장. 쿼리 변환]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">5월 15일<br /></td><td colspan="1" rowspan="4" class="" style="text-align: center;">1조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;">[1. 쿼리 변환이란?]</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">462</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=13346">2. 서브쿼리 Unnesting</a></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;">466</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 뷰 Merging]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">490</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">14<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class=""><br />6월 1일<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[4. 조건절 Pushing]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">499</td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5월 29일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5. 조건절 이행]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">514</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. 조인 제거]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">524</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. OR-Expansion]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">527</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">15<br /></td>
<td style="text-align: center;" rowspan="5" colspan="1" class="">6월 8일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14266">8. 공통 표현식 제거</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">535</td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 5일<br /></td>
<td rowspan="5" colspan="1" class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=14270">9. Outer 조인을 Inner 조인으로 변환</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">538</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[10. 실체화 뷰 쿼리로 재작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">540</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[11. 집합 연산을 조인으로 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">544</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[12. 기타 쿼리 변환]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">546</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="8" colspan="1" class="">16</td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 15일<br /></td><td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[5장. 소트 튜닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 12일<br /></td><td rowspan="8" colspan="1" class="" style="text-align: center;">2조<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 소트 수행 원리]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">572</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[2. 소트를 발생시키는 오퍼레이션]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">581</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="3" colspan="1" class="" style="text-align: center;">3조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[3. 데이터 모델 측면에서의 검토]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">592</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[4. 소트가 발생하지 않도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">598</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[5. 인덱스를 이용한 소트 연산 대체]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">602</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6. Sort Area를 적게 사용하도록 SQL 작성]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">608</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[7. Sort Area 크기 조정]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">615</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" rowspan="4" colspan="1" class="">17<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월 22일<br /></td>
<td rowspan="2" colspan="1" class="" style="text-align: center;">5조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[6장. 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;">6월19일<br /></td>
<td rowspan="4" colspan="1" class="" style="text-align: center;"><br />5조<br /><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class="" style="text-align: left;">[1. 테이블 파티셔닝]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">624</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">1조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;">[2. 파티션 Pruning]<br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">638</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">


<td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td>
<td class="" style="text-align: left;"><a target="_self" href="?document_srl=15146">3. 인덱스 파티셔닝</a><br /></td>
<td class="" style="text-align: center;">657</td>


<td class="" style="text-align: center;"><img src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" editor_component="image_link" width="23" height="19"/></td>
<td class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);">
<td style="text-align: center;" class=""><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td>
<td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="12" colspan="1" style="text-align: center;" class="">18</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 29일<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[7장. 병렬 처리]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">6월 26일</td><td colspan="1" rowspan="12" class="" style="text-align: center;">3조</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><a href="?document_srl=15469" target="_self">1. 기본 개념</a></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">682</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">3B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[2. 병렬 Order By와 Group By]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">698</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">6<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[3. 병렬 조인]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">706</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2A<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[4. PQ_DISTRIBUTE 힌트]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">717</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">2B<br /></td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;">[5. 병렬 처리에 관한 기타 상식]</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;">724</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: center;"><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</td><td rowspan="2" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: center;"><br /></td><td rowspan="1" class="" style="text-align: left;"><br /></td></tr>


</tbody></table>
<p><br /></p>
<p><span style="font-weight: bold;">4.2. 세미나및 OFFLINE 정모&nbsp;</span></p><p></p><table style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(204, 204, 204);" cellspacing="1"><tbody><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center; font-weight: bold;" class=""><p>&nbsp;차수 &nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>장소&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>일자&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" colspan="1" class="">시간<br /></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" class=""><p>진행&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;" rowspan="1" colspan="1" class="">기타<br /></td></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class="">0</td><td rowspan="1" class="">토즈 건대점</td><td rowspan="1" class="">2월 12일 (토)<br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class="">오후 2시</td><td rowspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
<br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class=""><a href="../../../../?mid=w201101&amp;vid=&amp;entry=%ED%8C%80%EC%9B%90+%EC%86%8C%EA%B0%9C+%EB%B0%8F+%EC%9D%BC%EC%A0%95+%EC%A1%B0%EC%A0%95" target="_self">팀원 소개 및 일정 조정</a></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>1</p></td><td class=""><p>건대역 5번 출구</p></td><td colspan="1" class=""><p>3월 12일
(토)&nbsp;</p></td><td colspan="1" class="">오후 5시 30분&nbsp;</td><td colspan="1" class=""><p><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
</p></td><td colspan="1" class="">정기 모임<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>2</p></td><td class="">토즈 건대점</td><td style="text-align: center;" colspan="1" class=""><p>4월 30일 (토)</p></td><td colspan="1" class="">오후 3시<br /></td><td colspan="1" class=""><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8929/931/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>

<br /></td><td colspan="1" class="">Track A&nbsp; 세미나 및 뒷풀이<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>3</p></td><td class=""><p>강남</p></td><td colspan="1" class=""><p>7월 2일 (토) <br /></p></td><td colspan="1" class="">미정-오후<br /></td><td colspan="1" class=""><p><img editor_component="image_link" src="files/attach/images/8958/962/008/ok_1.jpg" alt="ok_1.jpg" width="23" height="19"/>
<br /></p></td><td colspan="1" class="">Track B&nbsp; 세미나 및 뒷풀이<br /></td></tr>
<tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td style="text-align: center;" class=""><p>4</p></td><td class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><br /></td><td colspan="1" class=""><p>&nbsp;</p></td><td colspan="1" class=""><br /></td></tr>
</tbody></table><a href="../../../../?mid=w201101&amp;vid=&amp;entry=%ED%8C%80%EC%9B%90+%EC%86%8C%EA%B0%9C+%EB%B0%8F+%EC%9D%BC%EC%A0%95+%EC%A1%B0%EC%A0%95" target="_self"></a><table cellspacing="1"><tbody><tr></tr><tr style="background: none repeat scroll 0% 0% rgb(255, 255, 255);"><td class=""><br /></td><td rowspan="1" colspan="1" class="">
</td><td rowspan="1" class=""></td><td rowspan="1" class=""><p></p>

</td><td rowspan="1" colspan="1" class=""></td></tr></tbody></table><p></p><p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">
<p style="padding: 0px; margin: 0px; font-weight: bold;"><br /></p></span></span><p></p><p><br /></p><p><br /></p><p><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><br /></p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;">5. 팀원 -&nbsp;<span style="font-style: italic;">닉네임(이름)&nbsp; <br /></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span style="font-style: italic;"></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="font-weight: bold;"><span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold;"><span style="font-style: italic;"></span></p></span></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><table style="background-image: none; background-color: rgb(204, 204, 204); width: 363px; background-attachment: scroll; height: 148px; background-position: 0% 0%;" cellspacing="1"><tbody><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp; 구분&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track A (화요일)</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">Track B (수요일)&nbsp;</p></td><td style="text-align: center; font-weight: bold;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">기타&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">1조</p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%84%EC%B6%A9%ED%99%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">실천하자(위충환)</span></span></a></p></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a>&nbsp;</span></span></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;">2조</p></td><td style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self">tofriend(남송휘)</a> <br /></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%B0%95%EC%9A%B0%EC%B0%BD" target="_self">balto(박우창)</a></p></td><td><p style="margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td style="text-align: center;">3조<br /></td><td style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%ED%98%81%EB%82%A8-%EB%A9%8B%EC%A7%84%EB%84%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">멋진넘(윤혁남)</span></span></span></span></a></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%A5%EC%98%81%EC%B2%9C-AskZZang%20%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">AskZZang(장영천)</span></span></a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">4조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a></td><td class="" style="text-align: center;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></span></span></a></p></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EB%82%A8%EC%86%A1%ED%9C%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></a><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EA%B9%80%EB%B2%94%EC%84%9D-darkbeom" target="_self">darkbeom(김범석)</a><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"> </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">5조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="?mid=whello&amp;entry=%EC%9D%B4%EC%A3%BC%EC%98%81-suspace" target="_self">suspace(이주영)</a></td><td class="" style="text-align: center;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9E%84%EC%9E%AC%EA%B7%9C-%EC%98%A4%EB%9D%BC%ED%81%B4%EC%9E%AD" target="_self">오라클잭(임재규)</a><br /></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr><tr style="background-image: none; background-color: rgb(255, 255, 255); background-attachment: scroll; background-position: 0% 0%;"><td class="" style="text-align: center;">6조<br /></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%84%EC%B6%A9%ED%99%98" target="_self"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW">실천하자(위충환)</span></span></a></p></td><td class="" style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bysql.net/?mid=whello&amp;entry=%EC%9C%A4%EC%9A%A9%EC%A0%95-%EC%98%A4%EC%98%88%EC%8A%A4%20%20" target="_self">오예스(윤용정)</a></p></td><td class="" style="vertical-align: top;"><br /></td></tr></tbody></table><p><br /></p><p><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"><span class="Apple-style-span" style=""><span class="Apple-style-span" style=""></span></span></span></span></span></span></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span></span></span></span></p></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><p></p></span><span class="more_contents OZSHOW"><span class="more_contents OZSHOW"></span></span><span class="more_contents OZSHOW"></span><p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">6. 스터디 장소</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p><span style="font-family: Gulim;">※&nbsp;온</span>라인 발표: SKYPE (<a href="http://www.skype.com/" target="_blank">http://www.skype.com</a>) <span style="font-weight: bold;">,&nbsp;</span></p><p><span style="font-weight: bold;">- Track A: 매주 화요일 저녁 9시 30 분 / <span style="color: rgb(255, 0, 0);">close </span>(비회원 참여불가능)</span></p><p><span style="font-weight: bold;">- Track B: 매주 수요일 저녁 9시 30 분 /</span><span style="font-weight: bold;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">close </span>(비회원 참여불가능)</span></p><p><span style="font-weight: bold;"><br /></span></p><span style="font-family: Gulim;">※&nbsp;</span>오프라인 발표및 세미나: 토즈 건대점 (http://www.toz.co.kr/ 건대역 1번출구)</blockquote><br />
<p style="font-weight: bold;">7. 스터디 규칙</p>
<p style="font-weight: bold;">&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p>&nbsp;1. 각 팀원들은<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 매주 갱신일까지 각 챕터내 자신의 분량를 완성</span>하여 게시한후 발표일에 발표하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 챕터<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Coordinator </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">는 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">발표일까지 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">담당 챕터의 문서완성을 </span></span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">책임</span></span>지며 각챕터의 질의 <br /></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 응답에 공동대응한다.<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; 1-1) 각 주별 스터디 일정</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 주별 자료 마감: <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">매주 월 ~ 일요일(24:00까지) <br /></span></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 각 주별 자료 발표: <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">각 Track 별 지정요일 (A: 화, B: 수 - </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">21:30)</span></p>&nbsp; 1-2) 각 부분별<span style="text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> <span style="font-weight: bold;">스터디 자료</span>는 <span style="font-weight: bold;">일요일 24:00 까지</span> <span style="font-weight: bold;">갱신</span></span></span>되어져야 하며 늦을경우 벌금을 납부하여야 한다.<br />
<p>&nbsp; 1-3) 각 주별 스터디 발표 준비자 및 팀원은 스터디일 전까지 최소한<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> '한번' 이상 해당 내용을 정독</span>후 참여하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 한 가지 이상 관련된 내용에 관한 질의를 준비해 온다.</span><br /></p>
<p>&nbsp; 1-4) <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">Coordinator 는 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">발표시간&nbsp;20분전까지 skype에로그인</span>하여 스터디팀원을 출석을 확인하며 <br /></span></p>
<p><span style="font-weight: bold;" class="wbtr_mn">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">컨퍼런스call을 진행한다.<br /></span></p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;2. 일정과 별도의 OFF-LINE 스터디(or 모임)은 스터디 기간중 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">필요에 따라 진행</span>한다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;3. 각 스터디 발표 종료후 스터디 팀원은 각 챕터에 대한<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 의문점은 각문서의 댓글에 등록</span>하고</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 답변 및 추가 사항은 각 문서를 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">갱신한후 댓글형태로 변경 기록</span>을 남긴다.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;4. 스터디 팀원은<span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"> 1일 1회이상 스터디 사이트를 방문</span>하여 진행상황을 확인한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;5.&nbsp; 각 팀원은 피치못할 사정이 생겼을 경우 즉시 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">챕터 </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;" class="wbtr_mn">Coordinator </span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">에게 알려 스터디 진행이 차질 없도록</span>한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp; 5-1) 스터디에<span style="font-weight: bold;"> 3회 이상 무단 결석/지각시</span><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"></span><span style="font-weight: bold;"> 팀에서 <span style="color: rgb(255, 0, 0); text-decoration: underline;">강죄 탈퇴</span> 되며 회비및 기타 모든 부분에 대한 <span style="color: rgb(255, 0, 0);">반환은 없다.</span></span></p>
<p>&nbsp; 5-2) 부득이 하게 늦을경우 스터디 시작전까지 Coordinator나 진행자에게 알려야 하며</p>
<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; 참여가 불가능할경우 <span style="font-weight: bold;">늦어도 진행주 월요일</span>까지 알려야한다.</p>
<p><br /></p>
<p>&nbsp;6. &nbsp;스터디 참여 팀원 개개인 간의 능력차가 존재할수 있으나 그에 대한 언급은 절대 하지 말며</p>
<p>&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<u><span style="color: rgb(255, 0, 0);">자신의 <b>능력 향상</b>과<b> 지식 공유</b>를 첫번째 원칙으로 스터디 종료일까지 최선을 다하여야 한다</span></u></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-weight: bold;">8. 회비 및 벌금<br /></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6"><p>1. 스터디 회비는 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">2만원</span>으로 스터디 시작 1주전까지 스터디 게시판내&nbsp; 별도 공지된 계좌로 완납하며</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 스터디 진행기간동안 발생하는 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">공식 경비에 사용</span>한다. ( off-line 스터디룸 대여비, 정모지원,사이트 운영 비용등)</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 단, <span style="font-weight: bold;">해외 및 지방</span>에 거주하여 오프라인 모임등에 참여가 불가능 할경우 <span style="font-weight: bold;">50%</span> 만 납부한다.<br /></p>
<p><br /></p>
<p>2. 스터디 POSTING이 늦어질 경우 1일 <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">5,000원</span></span>씩 <span style="color: rgb(255, 0, 0); font-weight: bold;">벌금</span>을 부과한다.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 벌금은 대상 스터디 발표 주까지 회비 계좌로 <span style="font-weight: bold;">입금</span>한다. (자율입금)<br /></p>
<p><br /></p>
<p>3. 모임등 회원들간의 친목도모 행사에 따른 비용은 각 팀 총무가</p>
<p>&nbsp;&nbsp; 발생시점에&nbsp; <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">총비용을 참여인원으로 나누어 지불</span> (1/n) 한다.</p>
<p><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><br /></span></p>
<p>4. <span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">스터디 최종까지 참여하지 못할경우 회비의 반환은 없다.</span></span></p><p><br /><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></span></p><p><span style="font-family: Gulim;"></span></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p><br />
<p><span style="font-weight: bold;">9. 기타</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="q6">
<p>※ 본스터디는 2011년 2월~ 5월까지&nbsp; bysql.net 에서 진행하고 있습니다.<br /></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
운영자 2011.07.04 10:28:11